កម្មវិធីជ្រើសរើសតួសម្ដែង

Actor Auditions

FILMING COMPLETE

ភាពយន្ដកម្ពុជា

Cambodia Movie

ភាសាខ្មែរ

ដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះដ៏វែងឆ្ងាយ

ចាប់ផ្ដើមថត 23 មករា ដល់ 18 កុម្ភៈ ខេត្ដបាត់ដំបង

កម្មវិធីជ្រើសរើសតួសម្ដែង

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី22 មករា
14:00 – 18:00

ទីតាំងនៅ ទីស្នាក់ការ វ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបង ផ្លូវលេខ 540 ភូមិចំការសំរោង ២ សង្កាត់ចំការសំរោង បាត់ដំបង

តួសម្ដែងមិនតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍នោះទេ

មនុស្សពេញវ័យ តួស្រី (ត្រូវការនិយាយ)

NAKRY (តួឯក)
អាយុ 20-28 ឆ្នាំ អាចមើលទៅក្មេងជាងវ័យនិងចាស់ជាងវ័យ
ពេលវេលាថត: 14-21ថ្ងៃ (ការប៉ាន់ស្មាន)

CHORNAI (តួរង)
អាយុ 20-28 ឆ្នាំ អាចមើលទៅក្មេងជាងវ័យនិងចាស់ជាងវ័យ
ពេលវេលាថត: 12-16ថ្ងៃ (ការប៉ាន់ស្មាន)

SIMRA | RANGSEI (ម្តាយ)
អាយុ 30-45 ឆ្នាំ
ពេលវេលាថត: 3-5ថ្ងៃ (ការប៉ាន់ស្មាន)

MALY (ប្អូនស្រី)
អាយុ 16-18 ឆ្នាំ អាចមើលទៅក្មេងជាងវ័យនិងចាស់ជាងវ័យ
ពេលវេលាថត: 3-5ថ្ងៃ (ការប៉ាន់ស្មាន)

ក្មេងស្រី (ត្រូវការនិយាយ)

ណាគ្រីនៅក្មេង និង ចរណៃនៅក្មេង
អាយុ 8-11 ឆ្នាំ
ពេលវេលាថត: 2-3ថ្ងៃ (ការប៉ាន់ស្មាន)

មនុស្សពេញវ័យ តួប្រុស (តម្រូវនិយាយ)

CHAN (ឪពុក/គ្រូគង្វាល)
អាយុ 30-45 ឆ្នាំ
ពេលវេលាថត: 3-5ថ្ងៃ (ការប៉ាន់ស្មាន)

VEASNA (តួអាក្រក់)
អាយុ 25-35 ឆ្នាំ
ពេលវេលាថត: 6-10ថ្ងៃ (ការប៉ាន់ស្មាន)

AARO (ប្អូនប្រុស)
អាយុ 18-25 ឆ្នាំ
ពេលវេលាថត: 5-8ថ្ងៃ (ការប៉ាន់ស្មាន)

ក្មេងប្រុសម្នាក់ (តម្រូវនិយាយ)

YOUNG AARO (ប្អូនប្រុស)
អាយុ 8-11 ឆ្នាំ
ពេលវេលាថត: 2-3ថ្ងៃ (ការប៉ាន់ស្មាន)

អ្នកសម្តែងផ្សេងៗ (មិនតម្រូវឲ្យនិយាយ)

ចូលរួមនិងផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មាន លេខទំនាក់ទំនងនិង រូបភាពរបស់អ្នក.

HOSTESSES អ្នកទទួលភ្ញៀវ
ស្ត្រី (សម្រស់ទាក់ទាញ អាយុ 18-25 ឆ្នាំ)

SOLDIERS / BAR CUSTOMERS ទាហាន/អតិថិជននៅបារ
ប្រុស (អាយុ 18-60 ឆ្នាំ)

REFUGEES / VILLAGERS ជនភៀសខ្លួន/អ្នកភូមិ
បុរស ស្ត្រី កុមារ (គ្រប់វ័យ) (no commas)

ENGLISH

LONG JOURNEY HOME

FILMING: 23 JAN – 18 FEB – BATTAMBANG PROVINCE

ACTOR AUDITION

SUNDAY 22 JANUARY
14:00 – 18:00

U of N Battambang, Street 540, Phum Chamcar Samrong 2, Sangkat Chamcar Samrong, Battambang

SEEKING ACTORS
no experience required

ADULT WOMAN (speaking)

NAKRY (lead role)
20-28 years old, able to look younger and older
Filming days: 14-21 (estimate)

CHORNAI (supporting role)
20-28 years old, able to look younger and older
Filming days: 12-16 (estimate)

SIMRA or RANGSEI (mothers)
30-45 years old
Filming days: 3-5 (estimate)

MALY (sister)
16-18 years old, able to look younger and older
Filming days: 3-5 (estimate)

CHILD GIRL (speaking)

YOUNG NAKRY / YOUNG CHORNAI
8-11 years old
Filming days: 2-3 (estimate)

ADULT MAN (speaking)

CHAN (father/pastor)
30-45 years old
Filming days: 3-5 (estimate)

VEASNA (bad guy)
25-35 years old
Filming days: 6-10 (estimate)

AARO (brother)
18-25 years old
Filming days: 5-8 (estimate)

CHILD BOY (speaking)

YOUNG AARO (brother)
8-11 years old
Filming days: 2-3 (estimate)

EXTRAS (non-speaking)

Come give us your contact information and take a picture.

HOSTESSES
Women (attractive, 18-25 years old)

SOLDIERS / BAR CUSTOMERS
Male (18-60 years old)

REFUGEES / VILLAGERS
Men, Women, Children (all ages)

PRODUCED FOR A NEW NAME

Employing women, men, and children in poor areas of the world, to give them a sense of worth, while protecting them from the grips of human trafficking.
anewname.org
Xfaith Box

XFAITH SERIES - BEHIND THE SCENES

SEASON THREE: CAMBODIA

xFAITH presents both the joys and the challenges of filming in remote regions, with a novice cast, without electricity, in the blistering Haitian summer, not speaking the language, and never before having been exposed to a culture wrapped in Voodoo.